Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową

Regulamin Konkursu HAP Armatura Grupa VIP VI

REGULAMIN KONKURSU

 

§1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady udziału w Konkursie oraz zasady jego przebiegu, nadzoru nad jego prawidłowym przeprowadzeniem oraz procesu reklamacyjnego (dalej zwanego “Regulamin”)

2. Organizatorem Konkursu jest HAP Armatura Grupa SBS Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie przy ul. Anny Walentynowicz 2, NIP: 7120168964 (zwanym dalej “ Organizatorem”)

3. Konkurs przeprowadzony jest na portalu społecznościowym Facebook na profilu HAP Armatura https://www.facebook.com/groups/hapvip (zwanej dalej “ Strona konkursu”)

4. Konkurs odbywa się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

5. Konkurs trwa od 14.04.2023 r. do 21.03.2023 r., do godziny 13:00 czasu polskiego, a czynności związane z przyznawaniem i odbiorem nagród oraz rozpatrywaniem reklamacji zakończą się do dnia 28.04.2023 r.

6. Organizator informuje, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Faceboook (Facebook Inc. z siedzibą w Menlo Park, Kalifornia, Stany Zjednoczone Ameryki).

7. Niniejszy Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2009, Nr 201, poz. 1540 ze zm.) i nie podlega rygorom określonym w w/w ustawie.

8. Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny.

9. Uczestnik przystępując do Konkursu potwierdza, że zapoznał się i akceptuje wszystkie postanowienia Regulaminu. Uczestnik decydując się na przystąpienie do Konkursu, zobowiązuje się przestrzegania zawartych w regulaminie zasad, jak również potwierdza, że spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

 

 

§2

ZASADY UCZESTNICTWA W PROGRAMIE

 

1. Uczestnikiem konkursu może być osoba fizyczna, będąca konsumentem w rozumieniu art. 22¹ kodeksu cywilnego, która podczas trwania konkursu spełnia poniższe warunki:
a. jest osobą pełnoletnią
b. posiada pełną zdolność do czynności prawnych
c. zamieszkuje tereny Rzeczpospolitej Polskiej

2. Konkurs rozpoczyna się w dniu 14.04.2023 r. i trwa do 21.04.2023 r., do godziny 13:00 czasu polskiego.

3. Celem konkursu jest wyłonienie Laureata, który prawidłowo odpowie na 3 zadane pytania dotyczące produktów i działalności producenta obecnego na jednym z cyklu szkoleń.

4. Uczestnik chcący wziąć udział w Konkursie, powinien nie później niż do godziny 13:00 dnia 21.04.2023 r. udzielić odpowiedzi, publikując ją w komentarzu pod postem konkursowym.

5. O zwycięstwie decyduje: podanie prawidłowej odpowiedzi oraz szybkość́ udzielonej odpowiedzi. Wygrywa osoba która jako pierwsza udzieli prawidłowej odpowiedzi.

7. Komentarz nie może zostać edytowany w trakcie konkursu.

8. W Konkursie można wziąć udział wyłącznie osobiście, przy wykorzystaniu osobistego konta na portalu społecznościowym Facebook. Tworzenie kont i dokonywanie zgłoszeń w imieniu osób trzecich lub za pośrednictwem ich kont jest niedopuszczalne. W takim wypadku Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia Uczestnika z Konkursu i odmowy przyznania mu nagrody.

 

 

§3

NAGRODY

 

1. Fundatorem nagród w Konkursie jest Organizator.
2. Nagrodą w konkursie jest torba narzędziowa STANLEY FAT MAX.
3. Zwycięzca otrzymuje jedną nagrodę.
4. Zwycięzca nie może wymienić nagrody na nagrodę innego rodzaju czy też na gotówkę.

 

 

§4

OGŁOSZENIE ZWYCIĘZCÓW I WYDAWANIE NAGRÓD

 

1. Wyłonienie i powiadomienie Zwycięzców nastąpi do dnia 24.04.2023 w formie komentarza pod postem konkursowym.
2. Nagroda będzie możliwa do odbioru z wybranego oddziału.
3. Wydanie Laureatom Nagród nastąpi zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego. Organizator pokryje wszelkie obciążenia związane z nagrodami, dostawą oraz podatkami.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności jeżeli powiadomienia Zwycięzcy o wygranej lub przekazanie nagrody będzie niemożliwe wynikające z błędnie podanych danych lub innych powodów leżących po stronie Uczestnika.

 

 

§5

KOMISJA KONKURSOWA

 

1. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz wyłonienia osób biorących w nim udział i wyboru Zwycięzców Konkursu, Organizator powoła Komisję. W skład Komisji wejdą 3 osoby wskazane przez Organizatora.

2. Spośród Uczestników, Komisja Konkursowa wybierze 1 Laureata, który uzyska prawo do Nagrody.

 

§6

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 

1. Dane osobowe podane przez Uczestników Konkursu w związku ze zgłoszeniem udziału w Konkursie przetwarzane są na podstawie i w zgodzie z przepisami RODO i innych przepisów z zakresu ochrony danych osobowych.
2. Administratorem danych osobowych Uczestników i Laureatów Konkursu jest Organizator, tj. HAP Armatura SBS Sp. z o.o., 20-328 Lublin, ul. Anny Walentynowicz 2.
3. Opublikowanie Zgłoszenia Konkursowego jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez Uczestnika Konkursu na przetwarzanie jego danych osobowych na potrzeby organizacji konkursu. Wyrażając zgodę Uczestnik ma prawo w dowolnym momencie ją wycofać, kierując informację o jej wycofaniu na adres Organizatora, podany w punkcie 2. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
4. Organizator, w związku z przeprowadzanym Konkursem, przetwarzać będzie następujące dane: nazwa profilu/konta w serwisie Facebook oraz wizerunek a w przypadku zwycięzców także: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu.
5. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak jest niezbędne do uczestnictwa w Konkursie.
6. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Uczestników jest ich zgoda, wyrażona poprzez złożenie Zgłoszenia Konkursowego - art. 6 ust. 1 lit a) RODO, a także niezbędność do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora jakim jest prowadzenie marketingu bezpośredniego i dochodzenie/obrona przed roszczeniami - art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
7. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez okres trwania konkursu i do 14 dni po jego rozstrzygnięciu, a w przypadku złożenia reklamacji – do czasu jej zakończenia. Dane osobowe Zwycięzców będą przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń związanych z udziałem w konkursie. W zakresie wizerunku dane osobowe Uczestników będą przetwarzane do czasu wycofania zgody.
8. Odbiorcami danych osobowych będą pracownicy i współpracownicy Administratora, a także firmy działające na polecenie Administratora i świadczące na jego rzecz usługi w obszarze IT, archiwizacji i niszczenia dokumentacji, a także wspierające procesy marketingowe.
9. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do profilowania, w tym do podejmowania zautomatyzowanych decyzji.
10. Uczestnicy Konkursu mają prawo do:
• żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
• cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie; nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
• wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Uczestnika,
• wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

 

§7

REKLAMACJE

 

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu Uczestnicy powinni zgłaszać na piśmie w formie listownej lub elektronicznej w czasie trwania Konkursu lub nie później niż 14 dni od zakończenia Konkursu. O zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego.
2. Reklamacja powinna być przesłana na adres: HAP Armatura SBS Sp. z o.o., 20-328 Lublin, ul. Anny Walentynowicz 2. lub na adres mailowy: konkurs@hap.pl
3. Reklamacja powinna zawierać dane Uczestnika wnoszącego reklamację tj: imię, nazwisko, adres e-mail, adres korespondencyjny oraz dokładny opis jej przyczyn.

4. Reklamacje rozpatrywane będą w ciągu 14 dni od daty otrzymania reklamacji, a zgłaszający reklamację będzie powiadomiony o wyniku rozpatrzenia reklamacji drogą mailową lub poczta tradycyjną w zależności od drogi jaką złożył reklamację.

5.Uczestnikowi nie zgadzającemu się z wynikiem rozpatrzenia reklamacji przysługuje prawo dochodzenia roszczeń na drodze sądowej.

§8

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora HAP Armatura SBS Sp. z o.o., 20-328 Lublin, ul. Anny Walentynowicz 2,
2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa cywilnego
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w trakcie trwania Konkursu.

​4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 14.04.2023

pixel