Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową

Regulamin Razem zaGrzewamy do Roboty

Regulamin Promocji “Razem zaGrzewamy do roboty”

 

§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady udziału w Promocji Razem zaGrzewamy do roboty oraz zasady jej przebiegu, nadzoru nad jej prawidłowym przeprowadzeniem oraz procesu reklamacyjnego (dalej zwanego “Regulamin”)
 2. Organizatorem Promocji jest HAP Armatura Grupa SBS Sp z o.o z siedzibą w Lublinie przy ul. Anny Walentynowicz 2, NIP: 7120168964 (zwanym dalej “ Organizatorem”)
 3. Promocja przeprowadzona zostanie we wszystkich oddziałach HAP Armatura oraz za zakupy online przez stronę hap.pl
 4. Promocja skierowana jest tylko do Klientów posiadających zarejestrowaną działalność gospodarczą, robiących zakupy na fakturę VAT.
 5. Promocja odbywa się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 6. Niniejsza promocja nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2009, Nr 201, poz. 1540 ze zm.) i nie podlega rygorom określonym w w/w ustawie.
 7. Promocja rozpoczyna się dn 1.12.2021 i trwa do wyczerpania zapasów.
 8. Udział w Promocji jest dobrowolny.
 9. Uczestnik przystępując do Promocji potwierdza, że zapoznał się i akceptuje wszystkie postanowienia Regulaminu. Uczestnik decydując się na przystąpienie do Promocji, zobowiązuje się przestrzegania zawartych w regulaminie zasad, jak również potwierdza, że spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Promocji.


§2
ZASADY UCZESTNICTWA W PROMOCJI

 

 1. Uczestnikiem promocji może być osoba fizyczna lub osoba prawna, będąca konsumentem w rozumieniu art. 22¹ kodeksu cywilnego, która podczas trwania promocji spełnia poniższe warunki:
  jest osobą pełnoletnią
  posiada pełną zdolność do czynności prawnych
  posiada zarejestrowaną firmę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej lub reprezentuje konkretną firmę i posiada zgodę na zaciąganie wobec niej zobowiązań.
 2. Uczestnik chcący wziąć udział w Promocji, powinien w okresie trwania Promocji zrobić zakupy w danym oddziale lub na stronie www.hap.pl produktów wybranego producenta za określoną w punkcie 3 kwotę netto. Za wydaną określoną kwotę netto uczestnik może zakupić nagrodę w postaci ubrania za 1zł netto.
 3. Uczestnik może zakupić wybrane ubranie robiąc zakupy według poniższych kwot.
  500 zł netto- czapka lub komin
  1500 zł netto- polar
  2000 zł netto - kamizelka
  2500 zł netto - spodnie robocze
  3000 zł netto- kurtka zimowa
 4. Promocja rozliczana jest na podstawie WZ na której musi znajdować się całościowa kwota przypisana do danego ubrania.
 5. WZ nie łączą się, co oznacza, że robiąc zakupy na dwie WZ po 1500 zł netto co łącznie daje nam 3000 zł, kurtka się nie należy.
 6. Na jedną WZ Uczestnik może kupić 3 szt ubrań, co oznacza, że jeżeli zrobi zakupy produktów danego producenta na np. 15 000 zł netto, może kupić 3 kurtki po 1 zł netto każda.
 7. Nagrody nie łączą się. I wydawane są według osiągniętego progu. Co oznacza, że robiąc zakupy produktów wybranego producenta na kwotę 2000 zł netto Uczestnik może odebrać kamizelkę, a nie kamizelkę, polar i czapkę.
 8. Jeżeli zapasy danego ubrania się wyczerpią, Uczestnik będzie mógł odebrać nagrody odpowiadające kwocie przypisanej do ubrania którego zapasy się wyczerpały. Co oznacza, że jeśli zapasy kamizelek się skończyły Uczestnik może odebrać polar i czapkę/komin.

 

 


§3

NAGRODY

 1. Nagrodę można nabyć za 1 zł netto.
 2. Nagrodami w Promocji są nagrody rzeczowe w postaci ubrań z logo producentów.
 3. Uczestnik promocji otrzymuje możliwość nabycia jednej nagrody za zakupy produktów producentów biorących udział w promocji na kwotę określoną w §2 pkt 3.
 4. Uczestnik nie może wymienić nagrody na nagrodę innego rodzaju czy też na gotówkę.
 5. W promocji biorą udział producenci: KAN-Therm, Salus, Wilo, Kermi, Galmet, Defro, Oventrop, Tech-Sterowniki, Uponor, Vasco, Arco, Deante, Niczuk, Flowair.
 6. W zależności od danego producenta można odebrać następujące ubrania:
  KAN-Therm: czapka, komin, polar, kamizelka, spodnie, kurtka
  Salus: czapka, komin, polar, kamizelka, spodnie, kurtka,
  Wilo: kamizelka,
  Kermi: czapka, komin, polar, kamizelka, spodnie, kurtka,
  Galmet: komin, polar, spodnie, kurtka
  Defro: komin, kamizelka, spodnie,
  Oventrop: czapka, polar, kurtka
  Tech-Sterowniki: czapka, komin, polar,
  Uponor:komin, polar, kamizelka, spodnie,
  Vasco: komin, polar, kurtka
  Arco: czapka, komin, polar, spodnie,
  Deante: czapka, komin, polar,
  Niczuk: czapka, komin, polar,
  Flowair: czapka, polar, kamizelka,


§4
WYDAWANIE NAGRÓD

 1. Promocja rozliczana jest co tydzień, a nagrody wydawane będą w tygodniu następującym po tygodniu rozliczenia.
 2. Nagrody wydawane będą po uprzedniej deklaracji rozmiaru u opiekuna.
 3. Nagrody wydawane są do wyczerpania zapasów.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności jeżeli przekazanie nagrody będzie niemożliwe wynikające z błędnie podanych danych lub innych powodów leżących po stronie Uczestnika.

 


§5
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe podane przez Uczestników Promocji w związku ze zgłoszeniem udziału w Promocji przetwarzane są na podstawie i w zgodzie z przepisami RODO i innych przepisów z zakresu ochrony danych osobowych.
 2. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator, tj. HAP Armatura SBS Sp. z o.o., 20-328 Lublin, ul. Anny Walentynowicz 2.
 3. Udział w Promocji jest równoznaczny z wyrażeniem zgody przez Uczestnika Promocji na przetwarzanie jego danych osobowych na potrzeby organizacji konkursu. Wyrażając zgodę Uczestnik ma prawo w dowolnym momencie ją wycofać, kierując informację o jej wycofaniu na adres Organizatora, podany w punkcie 2. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 4. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak jest niezbędne do uczestnictwa w Promocji.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Uczestników jest ich zgoda, wyrażona poprzez złożenie Zgłoszenia Konkursowego - art. 6 ust. 1 lit a) RODO, a także niezbędność do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora jakim jest prowadzenie marketingu bezpośredniego i dochodzenie/obrona przed roszczeniami - art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
 6. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez okres trwania promocji i do 14 dni po jej rozstrzygnięciu, a w przypadku złożenia reklamacji – do czasu jej zakończenia. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń związanych z udziałem w promocji. W zakresie wizerunku dane osobowe Uczestników będą przetwarzane do czasu wycofania zgody.
 7. Odbiorcami danych osobowych będą pracownicy i współpracownicy Administratora, a także firmy działające na polecenie Administratora i świadczące na jego rzecz usługi w obszarze IT, archiwizacji i niszczenia dokumentacji, a także wspierające procesy marketingowe.
 8. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do profilowania, w tym do podejmowania zautomatyzowanych decyzji.
 9. Uczestnicy Promocji mają prawo do:

• żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
• cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie; nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
• wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Uczestnika,
• wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

 

§7
REKLAMACJE

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Promocji Uczestnicy powinni zgłaszać na piśmie w formie listownej lub elektronicznej w czasie trwania Promocji lub nie później niż 14 dni od zakończenia Promocji. O zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego.
 2. Reklamacja powinna być przesłana na adres: HAP Armatura SBS Sp. z o.o., 20-328 Lublin, ul. Anny Walentynowicz 2. lub na adres mailowy: a.cieslik@hap.pl
 3. Reklamacja powinna zawierać dane Uczestnika wnoszącego reklamację tj: imię, nazwisko, dane firmy, adres e-mail, adres korespondencyjny oraz dokładny opis jej przyczyn.
 4. Reklamacje rozpatrywane będą w ciągu 14 dni od daty otrzymania reklamacji, a zgłaszający reklamację będzie powiadomiony o wyniku rozpatrzenia reklamacji drogą mailową lub pocztą tradycyjną w zależności od drogi jaką złożył reklamację.
 5. Uczestnikowi nie zgadzającemu się z wynikiem rozpatrzenia reklamacji przysługuje prawo dochodzenia roszczeń na drodze sądowej.

§8
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin Promocji dostępny jest w siedzibie Organizatora HAP Armatura SBS Sp. z o.o., 20-328 Lublin, ul. Anny Walentynowicz 2 i na stronie hap.pl,
 2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa cywilnego.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w trakcie trwania Promocji.
 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.12.2021.

 

pixel