Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ “TERMINARZ Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej KATAR 2022 w prezencie”

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ

 

TERMINARZ Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej KATAR 2022 w prezencie

 

§1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1.Niniejszy Regulamin określa zasady udziału w akcji promocyjnej TERMINARZ Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej KATAR 2022 w prezencie oraz zasady jego przebiegu, nadzoru nad jego prawidłowym przeprowadzeniem, a także procesu reklamacyjnego.

2. Organizatorem akcji promocyjnej jest HAP Armatura Grupa SBS Sp z o.o z siedzibą w Lublinie przy ul. Anny Walentynowicz 2, NIP: 7120168964 (zwanym dalej “Organizatorem”).

3. Akcja promocyjna trwa od 14.11.2022 do 16.11.2022.

4. Niniejsza akcja promocyjna nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2009, Nr 201, poz. 1540 ze zm.) i nie podlega rygorom określonym w w/w ustawie. 

5. Uczestnik przystępując do akcji promocyjnej potwierdza, że zapoznał się i akceptuje wszystkie postanowienia Regulaminu. Uczestnik decydując się na przystąpienie do akcji promocyjnej, zobowiązuje się przestrzegania zawartych w regulaminie zasad, jak również potwierdza, że spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w akcji promocyjnej. 

6. Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia promocji bez podania przyczyn.

7. W promocji nie mogą brać udziału pracownicy firmy HAP Armatura Grupa SBS Sp z o.o.

 

§2

ZASADY UCZESTNICTWA W AKCJI PROMOCYJNEJ I PRZYZNAWANIE NAGRÓD


 

 1. Promocja organizowana jest w Punktach Sprzedaży HAP oraz w sklepie internetowym hap.pl dla Odbiorców będących osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą lub osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej, które w dniu przystąpienia Promocji prowadzą zarejestrowaną działalność gospodarczą na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

2. Celem akcji promocyjnej jest wyłonienie Laureatów, którzy:

a. zapiszą się do akcji promocyjnej poprzez wypełnienie formularza promocyjnego na stronie akcji promocyjnej hap.pl/mundial

b. w okresie trwania promocji zrobią zakupy w dowolnym oddziale stacjonarnym HAP Armatura lub on-line na hap.pl w terminie 14-16.11.2022 na kwotę minimum 5 000 zł netto (w promocji bierze udział cały asortyment dostępny w ofercie).

3. Zakupy Klienta dokonane w okresie trwania promocji są sumowane.

4. Każdy Laureat akcji otrzyma nagrodę w postaci TERMINARZA Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej KATAR 2022.

5. Biorąc udział w akcji promocyjnej Laureat zobowiązuje się do zapłaty kwoty 1 PLN netto za zdobytą nagrodę, na podstawie faktury dokumentującej spełnienie warunków sprzedaży premiowej i przyznanie nagrody.

6. Rozstrzygnięcie akcji promocyjnej odbędzie się na podstawie raportu Sprzedaży produktów biorących udział w akcji promocyjnej marki Kan-therm, przygotowanego przez analityka sprzedaży HAP za okres trwania promocji: tj. od 14 listopada do 16 listopada 2022 roku, zatwierdzonego przez Koordynatora marketingu do 7 dni roboczych po zakończeniu promocji.

 

§3

NAGRODY I WYDAWANIE NAGRÓD

 

1. Nagrodami w akcji promocyjnej są nagrody rzeczowe w postaci TERMINARZA Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej KATAR 2022 

2. Zwycięzcy przysługuje prawo do odbioru maksymalnie 1 nagrody w trakcie trwania promocji.

3. Nagrody nie podlegają wymianie na równowartość w gotówce.

4. Zwycięzcy nie mogą przenieść prawa do uzyskania nagrody na osoby trzecie lub łączyć ich z prawami do uzyskania nagrody innych Uczestników.

5. Wyłonienie i powiadomienie Zwycięzców nastąpi do 1 dnia roboczego po zakończeniu promocji tj. do dnia 17.11.2022 r. w formie wiadomości e-mail.

6. Nagrody będą przekazywane, do opiekunów handlowych w celu dostarczenia ich do Klientów lub zostaną wysłane kurierem.

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności jeżeli powiadomienia o wygranej lub przekazanie nagrody będzie niemożliwe na skutek błędnie podanych danych lub innych powodów leżących po stronie Uczestnika.

 

§4

REKLAMACJE

 

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia akcji promocyjnej. Uczestnicy powinni zgłaszać na piśmie w formie listownej lub elektronicznej w czasie trwania akcji promocyjnej lub nie później niż 14 dni roboczych od zakończenia promocji. O zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego.

2. Reklamacja powinna być przesłana na adres: HAP Armatura SBS Sp. z o.o., 20-328 Lublin, ul. Anny Walentynowicz 2. lub na adres mailowy: konkurs@hap.pl

3. Reklamacja powinna zawierać dane Uczestnika wnoszącego reklamację tj: imię, nazwisko, adres e-mail, dane firmy, adres korespondencyjny oraz dokładny opis jej przyczyn.

4. Reklamacje rozpatrywane będą w ciągu 14 dni od daty otrzymania reklamacji, a zgłaszający reklamację będzie powiadomiony o wyniku rozpatrzenia reklamacji drogą mailową lub poczta tradycyjną w zależności od drogi jaką złożył reklamację. 


 

§5

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. Regulamin akcji promocyjnej dostępny na stronie internetowej hap.pl.

2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa cywilnego.

 
pixel