Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową

Regulamin konkursu “ Co Ci się podoba, a co chciałbyś zmienić na stronie hap.pl”

REGULAMIN KONKURSU

 

“ Co Ci się podoba, a co chciałbyś zmienić na stronie hap.pl”

 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady udziału w Konkursie oraz zasady jego przebiegu, nadzoru nad jego prawidłowym przeprowadzeniem oraz procesu reklamacyjnego (dalej zwanego “Regulamin”)

2. Organizatorem Konkursu jest HAP Armatura Grupa SBS Sp z o.o z siedzibą w Lublinie przy ul. Anny Walentynowicz 2, NIP: 7120168964 (zwanym dalej “ Organizatorem”)

3. Konkurs skierowany jest do osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w branży instalacyjnej hydrauliczno- sanitarnej zwanych dalej “Uczestnikami”

4. Konkurs odbywa się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

5. Konkurs trwa od od 12.10.2021 r. do 2.11.2021 r. a czynności związane z przyznawaniem i odbiorem nagród oraz rozpatrywaniem reklamacji zakończą się do dnia 4.11.2021 r.

6. Niniejszy Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2009, Nr 201, poz. 1540 ze zm.) i nie podlega rygorom określonym w w/w ustawie. 

7. Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny.

8. Uczestnik przystępując do Konkursu potwierdza, że zapoznał się i akceptuje wszystkie postanowienia Regulaminu. Uczestnik decydując się na przystąpienie do Konkursu, zobowiązuje się przestrzegania zawartych w regulaminie zasad, jak również potwierdza, że spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie. 2. ZASADY UCZESTNICTWA W PROGRAMIE

 

1. Uczestnikiem konkursu może być osoba fizyczna, będąca konsumentem w rozumieniu art. 22¹ kodeksu cywilnego, która podczas trwania konkursu spełnia poniższe warunki:

  1. jest osobą pełnoletnią
  2. posiada pełną zdolność do czynności prawnych
  3. zamieszkuje tereny Rzeczpospolitej Polskiej
  4. jest zarejestrowanym użytkownikiem firmowym na stronie hap.pl

2.Konkurs rozpoczyna się w dniu 12.10.2021 r. i kończy się w dniu 2.11.2021 r. o godz. 23:59

3. Celem konkursu jest wyłonienie trzech Laureatów, którzy zarejestrują swoją firmę na stronie hap.pl i udzielą odpowiedzi na pytanie konkursowe: “Co Ci się podoba, a co chciałbyś zmienić na stronie hap.pl”, oraz przyznanie trzech nagród jakimi jest szkolenie na F-Gazy zakończone egzaminem i możliwością zdobycia uprawnień. 

4. Uczestnik chcący wziąć udział w Konkursie, powinien nie później niż do godziny 23:59 dnia 2.11.2021 r. udzielić odpowiedzi na pytanie konkursowe, wysyłając ją na maila konkurs@hap.pl. Mail z którego wysłana będzie odpowiedź musi być tym samym mailem, pod którym uczestnik zarejestrował się na stronie hap.pl.

5. Nadesłane odpowiedzi będą ocenione przez komisję konkursową (zwaną dalej “Komisją”) składającą się z 3 przedstawicieli Organizatora. 

6. Dokonując Zgłoszenia Konkursowego w sposób określony w niniejszym Regulaminie, Uczestnik oświadcza, że zgłoszona przez niego odpowiedź nie narusza przepisów prawa ani prawem chronionych dóbr osób i podmiotów trzecich oraz, że jest w pełni uprawniony do zgłoszenia tychże materiałów. 

 

 

3. NAGRODY

1. Nagrodą główną w konkursie jest szkolenie F-Gazy zakończone egzaminem. Takich nagród organizator przewiduje trzy. Jak również 100 pkt w programie lojalnościowym HAP PRO, dla każdego uczestnika, który weźmie udział w konkursie i nie wygra nagrody głównej.

3. Zwycięzca ma możliwość wyboru miasta w którym, będzie chciał odbyć szkolenie spośród siedmiu miast : Warszawa, Rzeszów, Zabrze, Wrocław, Lublin, Poznań, Gdynia. 

4. Zwycięzcy, którzy otrzymają Nagrody główne, będą zobowiązani do uiszczenia symbolicznej kwoty w wysokości 1 zł netto, na podstawie faktury dokumentującej przyznanie nagrody.

5. Zwycięzca otrzymuje jedną nagrodę. 

6. Zwycięzca nie może wymienić nagrody na nagrodę innego rodzaju czy też na gotówkę. 

7. Organizator zastrzega, że w przypadku gdy liczba uczestników konkursu: 

- nie przekroczy 30 osób, zmniejszy liczbę wyłonionych zwycięzców do 2 osób,

- nie przekroczy 20 osób, zmniejszy liczbę wyłonionych zwycięzców do 1 osoby.

 

4. OGŁOSZENIE ZWYCIĘZCÓW I WYDAWANIE NAGRÓD

 

1. Wyłonienie i powiadomienie Zwycięzców nastąpi do dnia 21.10.2021, 28.10.2021, 4.11.2021 r. w formie informacji na stronie hap.pl

2. Zwycięzca w następstwie otrzymania powiadomienia, zobowiązany jest do wysłania wiadomości mailowej na adres konkurs@hap.pl,  w której zawarte będą firmy Uczestnika, a także wybrane przez Uczestnika miejsca szkolenia.

3. Wydanie Laureatom Nagród nastąpi zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego. 

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności jeżeli powiadomienia Zwycięzcy o wygranej lub przekazanie nagrody będzie niemożliwe wynikające z błędnie podanych danych lub innych powodów leżących po stronie Uczestnika.

 

5. KOMISJA KONKURSOWA

 

1. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz wyłonienia osób biorących w nim udział i wyboru Zwycięzców Konkursu, Organizator powoła Komisję. W skład Komisji wejdą 3 osoby wskazane przez Organizatora. 

2. Spośród Uczestników, Komisja Konkursowa wybierze trzech Laureatów, którzy uzyskają prawo do Nagrody.

3. Podczas oceny zgłoszonych materiałów,  Komisja Konkursowa kierować się będzie swobodnym uznaniem, biorąc pod uwagę kryteria: kreatywności, oryginalności oraz zgodności z tematem Konkursu. 

 

6. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe podane przez Uczestników Konkursu w związku ze zgłoszeniem udziału w Konkursie przetwarzane są na podstawie i w zgodzie z przepisami RODO i innych przepisów z zakresu ochrony danych osobowych.

2. Administratorem danych osobowych Uczestników i Laureatów Konkursu jest Organizator, tj. HAP Armatura SBS Sp. z o.o., 20-328 Lublin, ul. Anny Walentynowicz 2.

3. Opublikowanie Zgłoszenia Konkursowego jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez Uczestnika Konkursu na przetwarzanie jego danych osobowych na potrzeby organizacji konkursu. Wyrażając zgodę Uczestnik ma prawo w dowolnym momencie ją wycofać, kierując informację o jej wycofaniu na adres Organizatora, podany w punkcie 2. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

4. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak jest niezbędne do uczestnictwa w Konkursie.

5. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Uczestników jest ich zgoda, wyrażona poprzez złożenie Zgłoszenia Konkursowego - art. 6 ust. 1 lit a) RODO, a także niezbędność do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora jakim jest prowadzenie marketingu bezpośredniego i dochodzenie/obrona przed roszczeniami - art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

6. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez okres trwania konkursu i do 14 dni po jego rozstrzygnięciu, a w przypadku złożenia reklamacji – do czasu jej zakończenia. Dane osobowe Zwycięzców będą przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń związanych z udziałem w konkursie. W zakresie wizerunku dane osobowe Uczestników będą przetwarzane do czasu wycofania zgody.

7. Odbiorcami danych osobowych będą pracownicy i współpracownicy Administratora, a także firmy działające na polecenie Administratora i świadczące na jego rzecz usługi w obszarze IT, archiwizacji i niszczenia dokumentacji, a także wspierające procesy marketingowe.

8. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do profilowania, w tym do podejmowania zautomatyzowanych decyzji.

9. Uczestnicy Konkursu mają prawo do: 

  • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, 
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie; nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
  • wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Uczestnika,
  • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych7. REKLAMACJE

 

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu Uczestnicy powinni zgłaszać na piśmie w formie listownej lub elektronicznej w czasie trwania Konkursu lub nie później niż 14 dni od zakończenia Konkursu. O zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego.

2. Reklamacja powinna być przesłana na adres: HAP Armatura SBS Sp. z o.o., 20-328 Lublin, ul. Anny Walentynowicz 2. lub na adres mailowy: konkurs@hap.pl

3. Reklamacja powinna zawierać dane Uczestnika wnoszącego reklamację tj: imię, nazwisko, adres e-mail, adres korespondencyjny oraz dokładny opis jej przyczyn.

4. Reklamacje rozpatrywane będą w ciągu 14 dni od daty otrzymania reklamacji, a zgłaszający reklamację będzie powiadomiony o wyniku rozpatrzenia reklamacji drogą mailową lub poczta tradycyjną w zależności od drogi jaką złożył reklamację. 

5. Uczestnikowi nie zgadzającemu się z wynikiem rozpatrzenia reklamacji przysługuje prawo dochodzenia roszczeń na drodze sądowej. 

 

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora HAP Armatura SBS Sp. z o.o., 20-328 Lublin, ul. Anny Walentynowicz 2, 

2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa cywilnego 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w trakcie trwania Konkursu.

4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 12.10.2021 r.

pixel