Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową

Regulamin promocji “Odkurzacz przemysłowy KARCHER za zakup pompy ciepła TERMET”

Regulamin promocji “Odkurzacz przemysłowy KARCHER za zakup pompy ciepła TERMET”

 

§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady udziału w Promocji Odkurzacz przemysłowy KARCHER za zakup pompy ciepła TERMET oraz zasady jego przebiegu.
 2. Organizatorem Promocji jest HAP Armatura Grupa SBS Sp z o.o z siedzibą w Lublinie przy ul. Anny Walentynowicz 2, NIP: 7120168964 (zwanym dalej “ Organizatorem”)

 

§2
WARUNKI PROMOCJI

 1. Promocja skierowana jest wyłącznie do Klientów firmowych robiących zakupy stacjonarnie lub on-line zarejestrowanych na platformie hap.pl jako Klienci firmowi.
 2. Promocja trwa przez okres 1-30.04.2023.
 3. Promocja polega na możliwości zakupu towaru promocyjnego zwanego dalej Nagrodą przy jednoczesnym zakupie towaru promowanego.
 4. Nagrodę w postaci Odkurzacza przemysłowego KARCHER model V-30/6/22/T można zakupić za 1 zł netto kupując towar promowany. 
 5. Towar promowany to pompa ciepła Termet o numerze katalogowym: TPP9910000000/PL, TPP9900000000/PL, TPP9901000000/PL, TPP9906000000/PL, TPP9907000000/PL
 6. Proponowana Nagroda pojawi się w obrębie koszyka, aby ją otrzymać należy dodać ją do zamówienia i potwierdzić zakup.
 7. Wydawanie Nagród następuje po zakończonej promocji i trwa do wyczerpania zapasów.
 8. Do jednego zamówienia przypada jedna nagroda.


§3
REKLAMACJE

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Promocji Uczestnicy powinni zgłaszać na piśmie w formie listownej lub elektronicznej w czasie trwania Promocji lub nie później niż 14 dni od jej zakończenia. O zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego.
 2. Reklamacja powinna być przesłana na adres: HAP Armatura SBS Sp. z o.o., 20-328 Lublin, ul. Anny Walentynowicz 2. lub na adres mailowy: marketing@hap.pl
 3. Reklamacja powinna zawierać dane Uczestnika wnoszącego reklamację tj: imię, nazwisko, adres e-mail, adres korespondencyjny oraz dokładny opis jej przyczyn.
 4. Reklamacje rozpatrywane będą w ciągu 14 dni od daty otrzymania reklamacji, a zgłaszający reklamację będzie powiadomiony o wyniku rozpatrzenia reklamacji drogą mailową lub poczta tradycyjną w zależności od drogi jaką złożył reklamację.
 5. Uczestnikowi nie zgadzającemu się z wynikiem rozpatrzenia reklamacji przysługuje prawo dochodzenia roszczeń na drodze sądowej.

§4
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie hap.pl i w siedzibie Organizatora HAP Armatura SBS Sp. z o.o., 20-328 Lublin, ul. Anny Walentynowicz 2,
 2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa cywilnego
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w trakcie trwania Konkursu.
 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.04.2023

 

pixel